Vynikající studenti převzali stipendia

Castellologica bohemica

O nás

Předmětem zájmu časopisu jsou středoevropská sídla elit, zejména opevněná, z období vrcholného středověku až raného novověku, jako jsou například hrady a tvrze a jim podobné objekty, nahlížená z pohledu historie, stavební historie, dějin umění, archeologie, vojenství a dalších vědních disciplín, a to včetně výzkumu jejich krajinného a společenského kontextu. Akceptovány jsou však i studie o sídlech z období starších i mladších, mají-li úzký vztah k problematice opevněných elitních sídel, či články zaměřené na hmotnou kulturu z toho prostředí pocházející či na ni vázané.

Cílem časopisu je vydávat studie, materiálově pojaté příspěvky a diskusní články zaměřené na sledovaná témata. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze, anotace či zprávy o důležitých událostech v kastelologii (výročí, konference atd.).

Redakční rada

Kontakt

Castellologica bohemica (CB)

Sedláčkova 15, 30614 Plzeň
Telefon: +420606194567